Všetky články v tejto kategórii

WINTERLIGA 2018 - Pravidla

9.12.2018   12:01

Galantská Interliga

občianske združenie

Súbor pravidiel a noriem

WINTERLIGA 2018/2019

malého futbalu v meste Galanta
organizovaného občianskym združením
Galantská Interliga

I. Úvod

Občianske združenie Galantská Interliga organizuje súťažné podujatie v malom futbale

v meste Galanta.

II. Organizácia

WINTERLIGA je zimná súťaž organizovaná občianskym združením Galantská Interliga. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky mužstvá, ktoré sa zúčastnili súťaže Interliga. Na základe schválenia vedúcich mužstiev je možné do Winterligy zapojiť aj mužstvo, ktoré nehralo Interligu. Takéto mužstvo musí prijať a akceptovať všetky pravidlá tejto súťaže. Rovnako musí uhradiť zábezpeku vo výške 100,- EUR (2 x 50,- EUR). Po odohratí všetkých zápasov Winterligy sa mužstvu vráti 50,- EUR. V prípade že sa takéto mužstvo prihlási do Interligy a odohrá všetky svoje zápasy, vráti sa mu zvyšných 50,- EUR. Zábezpeku na Winterligu vo výške 50,- EUR zaplatia všetky mužstvá, ktoré odohrali kompletnú súťaž Interliga v roku 2018.

SYSTÉM SÚTAŽE:

-  mužstvá hrajú v ročníku 2018/2019 v jednej skupine, systémom každý s každým v jednej skupine.

III. Hracia plocha

a)    hracou plochou je ihrisko športovej haly v Galante
b)    bránky majú tvar hádzanárskej brány 3×2 m a majú riadne uchytené siete.

IV. Rozhodovanie

a)    Zápasy rozhoduje hlavný rozhodca, ktorý si môže na pomoc zavolať postranného rozhodcu, ktorý má službu pri stolíku časomiery.
b)    Na zápasy budú rozhodcovia vopred delegovaní predstavenstvom.
c)    Rozhodcu, ani ním vybraného postranného rozhodcu nie je možné vetovať.
d)    Trvanie jedného zápasu je 2×25 minút s 5 min. prestávkou.
e)    Rozhodca je oprávnený o odôvodnených prípadoch zastaviť časomer. (vážne zranenie, iné nepredvídateľné situácie). Rozhodca na časomiere je povinný zastaviť a spustiť čas na časomiere na pokyn hlavného rozhodcu.

f)     Rozhodca je povinný pred začiatkom stretnutia zistiť u aktérov zápasu, koho budú mať na stretnutie uvedeného ako kapitána mužstva. Toto následne uvedenie do zápisu o stretnutí. Kapitánom mužstva nemusí byť vedúci mužstva. Je to však vždy hráč, ktorý aktívne zasahuje do hry v danom stretnutí ako hráč.

g)    Rozhodca je povinný pred začiatkom zápasu upozorniť kapitánov oboch mužstiev, že je zakázané účastniť sa hry s doplnkami, ktoré môžu zapríčiniť zranenie hráčov. (hodinky, pečatné prstene, dlahy...). Pokiaľ počas hry zaregistruje hráča, ktorý má na sebe takýto doplnok, zastaví hru a hráčovi neumožní pokračovať v hre. Po takomto prerušení hry zahráva loptu mužstvo súpera hráča, ktorý zapríčinil prerušenie hry.

Kapitán mužstva môže počas stretnutia komunikovať s rozhodcom prípadné nezrovnalosti v rozhodovaní rozhodcu. Rovnako sa na kapitána obracia rozhodca v prípade problémov s disciplínou mužstva, prípadne divákov mužstva.

h)     Hlavný rozhodca je povinný dať podpísať zápis o stretnutí oboma kapitánmi mužstiev, ktorá zápas dohrali. V prípade nesplnenia tohto bodu mu nebude priznaná odmena za rozhodovanie zápasu.

Rovnako je povinný skontrolovať zápis o stretnutí (udelené červené karty, strelené góly, mená strelcov, kompletnosť údajov). V prípade nekompletnosti zápisu o stretnutí nebude priznaná odmena za rozhodovanie zápasu hlavnému ani postrannému rozhodcovi.

i)     V prípade námietky voči rozhodnutiu rozhodcu umožní rozhodca kapitánovi mužstva uviesť námietku do zápisu o stretnutí. Následne do záznamu o stretnutí uvedie svoje vyjadrenie k situácii aj rozhodca. Zápis o stretnutí bude slúžiť ako podklad na zasadnutí disciplinárnej komisii.

 

 

V. Riadne a včasné nastúpenie na zápas

a)    Za každé mužstvo nastúpia minimálne 4 a maximálne 5 hráči v poli + brankár.
b)    Ak mužstvo nenastúpi s minimálnym počtom hráčov (4+1), zápas je kontumovaný v prospech súpera s aktívnym skóre 3:0. Pokiaľ mužstvo nevie pokračovať v zápase s minimálnym počtom hráčov 4 + 1 brankár, zápas bude ukončený a kontumovaný v neprospech tohto mužstva. V oboch prípadoch (nenastúpenie aj nedohratie) bude mužstvu udelená pokuta vo výške 30,- EUR. Pokiaľ nastúpilo na zápas s počtom hráčov 4+1 a počas zápasu je jeden z hráčov potrestaný červenou kartou, v hre sa pokračuje pokiaľ má mužstvo po uplynutí trestu na striedačke iného svojho striedajúceho hráča, ako je hráč ktorý bol červenou kartou potrestaný.   
c)    Ak nenastúpi s riadnym počtom hráčov ani jedno z mužstiev, zápas sa považuje za odohratý bez zisku bodov s negatívnym skóre 0:3 pre obe mužstvá.
d)    V prípade, že mužstvo z akéhokoľvek dôvodu nepokračuje v hre a opustí hraciu plochu pred riadnym ukončením zápasu rozhodcom, je zápas kontumovaný v jeho neprospech nasledovne:
-ak rozdiel skóre na ihrisku je vyšší ako tri góly v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta výsledok dosiahnutý na ihrisku
-ak rozdiel skóre dosiahnutý na ihrisku je nižší ako tri góly v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta negatívne skóre 0:3 s pohľadu odstupujúceho.
e)    V oboch prípadoch uvedených v bode d.) sa do celkovej štatistiky strelcov započítavajú góly tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

f)    Každé mužstvo je povinné nastúpiť na zápas podľa riadneho vyžrebovania súťaže, pričom platí pravidlo o povolenej čakacej tolerancii, ktorá je 10 minút od určeného hracieho času..
g)    Všetci hráči nastupujúci na hraciu plochu za jedno mužstvo, musia mať jednotné dresy. Rozhodca nesmie hráča s inou farbou dresu pripustiť k hre. Brankári musia mať dres inej farby ako mužstvá nastupujúce na zápas.
h)    K hre nebudú pripustení hráči, ktorí majú športovú obuv s čiernou podrážkou alebo inú, ktorá môže spôsobiť škodu alebo zranenie hráčov.

 

VI. Súpiska a prestupy
a)    Súpiska mužstva môže obsahovať maximálne 17 hráčov.
b)    Každá súpiska musí obsahovať riadne vyznačený názov mužstva,  vedúceho mužstva + číslo telefónu, jeho zástupcu, čitateľne vypísané mená hráčov, dátumy narodenia a podpis.
c)    Súpiska musí obsahovať aj podpisy jednotlivých hráčov, inak hráč nebude pripustený k hre. Nakoľko súťaž nie je poistená, každý hráč si je vedomý, že hrá na vlastné riziko. Z tohto dôvodu nemôže byť na súpiske uvedený hráč, ktorý má menej ako 18 rokov.
d)    Ak je hráč uvedený na viacerých súpiskách naraz, považuje sa za hráča mužstva, za ktoré nastúpi na zápas ako prvé.

e)    Dopisovanie hráčov je počas súťaže zakázané.

g)    Každý hráč je povinný mať pri sebe doklad totožnosti s fotografiou z dôvodu možnej konfrontácie.

VII. Aktívny hráč

a, WINTERLIGA je vytvorená hlavne pre rekreačných futbalistov, preto sa aktívni hráči do súťaže zapájať môže len po splnení nasledovných pravidiel:

- každé mužstvo môže mať zapísaných na súpiske maximálne 3 aktívnych hráčov, ktorí odohrali majstrovské zápasy v súťažiach 5, 6 a 7 ligy. Pri týchto hráčoch nie je podmienka minimálneho veku.

- každé mužstvo môže mať zapísaných na súpiske ľubovoľný počet aktívnych hráčov, ktorí dosiahli k dátumu 9.12.2018 (začiatok súťaže) vek 35 rokov. Pri takýchto hráčoch sa nemusí zisťovať akú súťaž hral.

b, Za aktívneho hráča sa považuje každý kto bol zapísaný, ako hráč alebo ako striedajúci hráč na zápise o stretnutí v registrovanej futbalovej súťaži na majstrovskom alebo pohárovom zápase. Hráč mohol hrať jesennú časť majstrovských súťaži tohto ročníka. Výnimku z pravidla tvoria hráči, ktorí sú uvedení v článku VII, bod a.
c, V prípade ak mužstvo, proti ktorému nastúpil aktívny hráč, podá protest s presným názvom družstva (obec, mesto) kde bol uvedený hráč na súpiske a výbor zistí oprávnenosť protestu, bude mužstvo, za ktoré nastúpi aktívny hráč nespĺňajúci článok VII, bod a, vylúčené zo súťaže.

VIII. Tresty

a)    Žltá karta  - hráč alebo aj brankár je vylúčený na 2 minúty čistého času. Počas vylúčenia môže padnúť aj viac gólov, čiže hráč sa po inkasovanom góle nevráti do hry, ale odsedí si cele 2 minúty.
b)    Druhá žltá v zápase = červená karta
c)    Červená karta – hráč je vylúčený na 5 minút čistého času. V takomto prípade musí byť tiež splnená podmienka uvedená v článku V, bod b. Po uplynutí trestu môže byť na hracej ploche nahradený iným hráčom. Hráč, ktorý dostal červenú kartu, má zastavenie činnosti na nasledujúci zápas + peňažná pokuta vo výške 5 EUR.
d)    Pokiaľ mužstvo nenastúpi na zápas, alebo nedohrá zápas podľa bodu V. b.) alebo opusti hraciu plochu podľa bodu IV. d.) okrem kontumácie zaplatí pokutu vo výške 30 €.
e)    Disciplinárna komisia môže rozhodnúť aj o inej výške trestu pre trestaného hráča ako aj pre hráča, ktorý nebol počas zápasu napomínaný rozhodcom a svojim chovaním zjavne porušil pravidlá fair play. O takýchto priestupkoch rokuje DK na podnet zo strany člena predstavenstva alebo rozhodcu.
f)    Za akékoľvek (či už slovné, fyzické alebo iné) napádanie rozhodcu sa udeľuje výnimočný trest, o výške ktorého rozhoduje DK.
g)    Za akékoľvek (či už slovné, fyzické alebo iné) napádanie člena predstavenstva alebo DK sa udeľuje výnimočný trest, o ktorého výške rozhoduje DK.
h)    V prípade, ak má mužstvo 3 kontumácie v priebehu súťaže, nasleduje automatické vylúčenie z WINTERLIGY. V tabuľke strelcov sa anulujú všetci strelci vylúčeného mužstva a v ligovej tabuľke sa anulujú všetky odohraté zápasy tak, ako keby mužstvo vôbec nehralo v súťaži.
i)    Peňažné pokuty sú mužstvá povinné zaplatiť do začiatku nasledujúceho zápasu, inak mužstvo nesmie na zápas nastúpiť a zápas bude v jeho neprospech kontumovaný podľa bodu V. b.) so skóre 0:3.
j)    V prípade nezaplatenia peňažnej pokuty sa jeho výška zdvojnásobuje. Táto pokuta sa nenastúpením na zápas a jeho kontumáciou neruší, ale sa prenáša  jeho zaplatenie do ďalšieho kola.
k)    Žiadosť o odpustenie alebo zníženie trestu, ktorý bol udelený na základe týchto pravidiel nie je možné podať.
l)    DK má právo v odôvodnených prípadoch udeliť aj trest podmienečný.
m)  O porušení podmienky a prípadných trestoch za takéto porušenie rozhoduje DK individuálne.

n)  V prípade, že bude mať mužstvo nezaplatené pokuty z iných súťaží organizovaných OZ Galantská Interliga, nebude umožnené mužstvu ani hráčom tohto mužstva nastúpiť v ďalších súťažiach nášho OZ, až do zaplatenia dlžnej sumy.

IX. Protesty

Protesty voči trestom nie je možné podávať. Rozhodnutie disciplinárnej komisie je nemenné. Každý hráč, ktorému hrozí výnimočný trest musí byť predsedom disciplinárnej komisie pozvaný na zasadnutie DK. Na zasadnutie sa pozýva aj rozhodca, ktorý zápas rozhodoval. Na tomto zasadnutí si členovia DK vypočujú obe zúčastnené strany: hráča aj rozhodcu. Hlasovanie DK o tejto veci je po vypočutí si oboch aktérov neverejné.

X. Odloženie zápasov

V prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré znemožnia odohratie naplánovaného kola sa rieši posunutím preloženého kola  na koniec súťaže, prípadne na iný náhradný termín, ktorý nenaruší ďalšie vopred naplánované kolá. Na rozhodnutie o odložení kola má výhradnú právomoc predstavenstvo a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie, resp. protest.

 

 

XI. Hracie pravidlá

a)    Vo WINTERLIGE neplatí pravidlo o postavení mimo hry.

b,    V súťaži WINTERLIGA mužstvo za výhru zápasu získava 3 body, v prípade prehry nezískava žiadny bod. V prípade remízy získavajú obe mužstvá po 1 bode a následne sa v penaltovom rozstrele (z hranice 7 metrov) rozhoduje, ktoré z mužstiev získa druhý bod za víťazstvo v tomto rozstrele. Za každé mužstvo nastúpia na úvodný penaltový rozstrel traja hráči. Ako prvý začína kopať penalty vždy domáce mužstvo. V prípade, že sa pri tejto trojici hráčov nerozhodne o víťazovi penaltového rozstrelu, bude vždy vybratý ďalší hráč z každého mužstva, ktorý budú pokračovať v kopaní penált až do rozhodnutia zápasu. Žiadny z hráčov mužstva nesmie kopať penaltu dvakrát. Druhý krát môže byť hráč delegovaný na kopanie penalty, až v prípade že sa vystriedali všetci hráči jeho mužstva. Na ihrisku sa bude pri penaltovom rozstrele nachádzať len brankár a hráč, ktorý realizujú penaltový rozstrel. Hráč a brankár, ktorí sa pripravujú na ďalšie kolo penált sa môžu pripravovať pri druhej bránke (na opačnej strane ihriska). Góly strelené v penaltovom rozstrele sa do štatistík strelcov nezapočítavajú.
c)    Striedanie hráčov sa uskutočňuje s vedomím rozhodcu. Striedanie je povolené len po strelenom góle alebo pri odkope od brány. Pri rohovom, priamom alebo nepriamom kope a pri vhadzovaní sa striedať nesmie. Rozhodca môže dovoliť striedanie aj v inom čase, ak to nenaruší plynulosť hry alebo ak to vyžadujú okolnosti (zranenie hráča a pod.). Striedačky sa nachádzajú vedľa sedadiel. Hráči nesmú postávať za bránkovou čiarou.
d)    Nakopnutie lopty do stropu – lopta pre súpera – nepriamy kop z rovnakého miesta v akom sa lopta dotkla stropu haly.
e)    Múr pri zahrávaní kopu musí byť vo vzdialenosti minimálne 5 metrov od lopty.
f)    V prípade väčšieho počtu hráčov na ihrisku (zlé striedanie) - žltá karta pre hráča navyše.
g)    Na oboch stranách sa hrá o mantinel. Ak lopta na strane sedadiel opustí hraciu plochu – koná sa vhadzovanie. Taktiež sa koná vhadzovanie v prípade ak sa lopta nedostane na ihrisko na strane oproti sedadlám.
h)    Gól dosiahnutý z výkopu alebo bez rozohratia z polovice ihriska, platí (priamy kop). Gól dosiahnutý vyhodením lopty brankárom, platí (lopta je v hre).

i) Keď dôjde k porušeniu pravidiel v posledných sekundách zápasu, tak po záverečnej siréne sa bude zahrávať jedine pokutový kop. Priame, nepriame a rohové kopy sa zahrávať nebudú.

j) Vkĺzačka je povolená len vtedy, keď v blízkosti hráča nie je súper. Vkĺzačka smerom k súperovi sa považuje za porušenie pravidiel, aj keď hráč zasiahne iba loptu.

k)    Za správanie hráčov počas zápasu i po ňom berie plnú zodpovednosť vedúci mužstva.
l)   Ak v týchto pravidlách nie je ustanovené inak, platia platné pravidlá SFZ.
m)    Hrá sa halovou loptou č. 4 – lenivá lopta
n)  Úmyselná hra rukou – žltá karta. Úmyselná hra rukou brankára mimo bránkoviska – červená karta.

o)    Pred opustením šatne je mužstvo povinné upratať a odovzdať pri stolíku rozhodcov kľúč od šatne. Neporiadok v šatniach  sa trestá pokutou 20 EUR. Prípadné škody na majetku športovej haly, ktoré spôsobí hráč mužstva, je povinné mužstvo uhradiť. V opačnom prípade nebude pripustené na ďalší zápas súťaže.
p)  Hráč sa môže oboma rukami súčasne držať mantinelu v prípade, že by mohlo prísť k jeho zraneniu. Ak sa hráč dlhšie drží oboma rukami súčasne mantinelu a využíva to k svojmu zvýhodneniu voči brániacemu hráčovi (prediera sa vpred), považuje sa to za porušenie pravidiel a rozhodca udelí nepriamy kop v prospech súpera.
r)  Výkonný výbor sa na svojom zasadnutí uzniesol, že v prípade ak hráč ktoréhokoľvek mužstva bude používať akékoľvek urážky znižujúce ľudskú dôstojnosť vo vzťahu k rozhodcom , resp. členom DK alebo predstavenstva, bude toto mužstvo VYLÚČENÉ zo súťaží organizovaných občianskym združením GALANTSKÁ INTERLIGA.

XII. Bodovanie

a)    Víťazstvo    3 body
b)    Remíza       1 bod + 1 bod víťaz penaltového rozstrelu
c)    Prehra         0 bodov

XIII. Celkové poradie

a)    Celkový počet bodov
b)    Vzájomné zápasy
c)    Celkový rozdiel skóre
d)    Vyšší počet strelených gólov
e)    Žreb
V prípade rovnosti bodov troch mužstiev rozhoduje užšia tabuľka.

 

 

 

V Galante, dňa 1.12.2018

 

 

 

 

 

 

Schválil: Marek Prokopec

predseda predstavenstva OZDiskusia k článku
Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Ak chcete pridať príspevok, musíte byť prihlásený.


 
 Všetky články v tejto kategórii
 

TOPlist